Metoder i samfundsvidenskaberne

Note: 
Indhold: Problemformulering, projektdesign og forskningsetik (Samfundvidenskabelige metoder, hvad er det? / Catharina Juul Kristensen og M. Azhar Hussain. Udarbejdelse af problemstillinger og problemformuleringer i samfundsvidenskabelige universitetsopgaver / Ole Helby Petersen og Peter Triantafillou. Hvordan laver man en stærk analysestrategi / Mads Dagnis Jensen og Jon Kvist. Litteratur- og informationssøgning i samfundsvidenskaberne / Mikkel Hvidtfeldt Andersen, Lars Jørgensen og Søren Davidsen. Catharina Juul Kristensen: Forskningsetik i samfundsvidenskaberne) ; Kvalitative metoder (Birgitte Poulsen: Semistrukturerede interviews. Hanne Warming: Narrative interviews. Bodil Damgaard: Fokusgrupper. Peter Triantafillou: Analyse af dokumenter og dokumentation. Computerbaseret dokumentanalyse / Jesper Dahl Kelstrup og Kennet Lynggaard. Yvonne Mørck: Feltstudiet. Catharina Juul Kristensen: Shadowing - observationer af enkeltpersoners praksis) ; Kvantitative metoder (Jørn Kjølseth Møller: Spørgeskemaet som metode til indsamling af egne data. Anders Ejrnæs: Sekundære data i komparative og tidsserieundersøgelser. Anders Chr. Hansen: Vækstanalyse af tidsserier - BNP, CO2 og fattigdom. M. Azhar Hussain: Datapræsentation og fordelinger. Hypotesetests: chi-i-anden og T-testen / M. Azhar Hussain og Thomas Theis Nielsen. Thorkild Casse: Simpel lineær regressionsanalyse. Multipel lineær regressionsanalyse / Johannes K. Dreyer og M. Azhar Hussain) ; Andre tilgange (Birgit Jæger: Mixed methods. Nicole Thualagant: Kontekstualiserede casestudier. Line Engbo Gissel: Proces-sporing - process tracing. Flemming Juul Christiansen: Eksperimenter. Lisbet Christoffersen: Samfundsjuridisk metode. Thomas Theis Nielsen: Kort og kortlægning i socialvidenskaberne)

Metoder i samfundsvidenskaberne
Grundigt bearbejdet

Bognummer: 
642783
Nota udgivelsesår: 
2019
Udgave: 
Samfundslitteratur, 2019, (2. udgave)
ISBN: 
9788759330982