Afskedigelse

arbejdsgiverens ledelsesret og ledelsespligt - alm. del
Forfatter:
Behandler kravene til arbejdsgiverens ledelsesret og ledelsespligt for at sikre sagligheden af opsigelser og bortvisninger ved private og offentlige ansættelsesforhold
Note: 
Indhold: Del 1 - Introduktion (Grundlæggende arbejdsretslige begreber ; Ansættelsesbevislovens kraft til aftalegrundlaget - betydningen ved fratrædelse) ; Del 2 - Tiltag i tilknytning til ansættelsesforholdets ophør og ophørsformer (Mindre vidtgående sanktioner end opsigelse ; Opsigelse ; Ophævelse - bortvisning) ; Del 3 - De enkelte ansættelsesforholds ophørsgrundlag (Funktionærer ; Medhjælpere i landbruget m.v. ; Søfarende ; Erhvervsuddannelseselever ; Offentlige ansættelsesforhold ; Andre ansættelsesforhold) ; Del 4 - Agørelsesorganer (Domstolene ; De fagretslige afgørelsesorganer ; Nævn - særlige afgørelsesorganer ; Voldgift, retsmægling, meditation) ; Del 5 - Sanktioner mod usaglige opsigelser og væsentlig misligeholdelse (Underkendelse ; Genansættelse ; Godtgørelse ; Erstatning ; Andre sanktioner - følgesanktioner) ; Del 6 - Saglighedskravet ved opsigelser (Generelle saglighedskrav ved opsigelse ; Saglighedskrav - funktionærlovens § 2b og Hovedaftalens § 4, stk. 3, litra e ; Saglighedskrav - tjenestemænd ; Saglighedskrav - offentligt overenskomstansatte ; Saglighedskrav - andre ansættelsesforhold) ; Del 7 - Bortvisning/ophævelser - saglighedskravet (Arbejdsgiverens ophævelse - bortvisning ; Lønmodtagerens ophævelse - erstatning for mistet eller for kort opsigelsesvarsel) ; Del 8 - Afvikling af ansættelsesforholdet (Kollektive afskedigelser ; Arbejdsmarkedsklausuler - konkurrencebegrænsende og mobilitetshæmmende klausuler ; Ferieafvikling i opsigelsesperioden ; Arbejdsrelaterede frynsegoder i opsigelsesperioden ; Fratrædelsesgodtgørelser)

Afskedigelse

Grundigt bearbejdet
Bognummer: 
634631
Nota udgivelsesår: 
2017
Udgave: 
Karnov Group, 2015
ISBN: 
9788761936141