Kvalitativ analyse

syv traditioner
Note: 
Indhold: Kvalitative analysetraditioner i samfundsvidenskabelig forskning / Margaretha Järvinen og Nanna Mik-Meyer. Symbolsk interaktionisme (Margaretha Järvinen: Symbolsk interaktionisme som analysestrategi. Nanna Mik-Meyer: Symbolsk interaktionisme, stigma og "othering"). Fænomenologisk analyse (Lene Tanggaard: Fænomenologi som kvalitativ forskningsmetode. Marie Bruvik Heinskou: Fænomenologisk analyse - om forholdet mellem forsker og forskningsfelt). Hermeneutisk analyse (Nils Gilje: Hermeneutik - teori og metode. Søren Kristiansen: Fortolkning, forforståelse og den hermeneutiske cirkel). Grounded Theory (Kathy Charmaz: Grundtræk i Grounded Theory. Aksel Tjora: Sampling og begrebsliggørelse i Grounded Theory). Narrativ analyse (Catherine Kohler Riessman: Narrativ analyse i samfundsvidenskaberne. Narrativ analyse - tematisk, strukturel og performativ / Tea Torbenfeldt Bengtsson og Ditte Andersen). Diskursanalyse (Kaspar Villadsen: Michel Foucaults diskursanalyse. Teun A. van Dijk: Kritisk diskursanalyse. Allan Dreyer Hansen: Laclau og Mouffes diskursteori). ANT-analyse (Lise Justesen: Analyser med aktør-netværksteori. Aktør-netværksteori og kvalitative interviews / Jakob Demant og Signe Ravn)

Kvalitativ analyse

Grundigt bearbejdet
Bognummer: 
636682
Nota udgivelsesår: 
2017
Udgave: 
Hans Reitzel, 2017
ISBN: 
9788741264929