Gå til hovedindhold
Viden

Ordblindetest fra a-z

Ordblindetest - få indblik i forskellige testtyper og hvorfor diagnosen er vigtig

Det er afgørende for ordblinde at få stillet en formel diagnose. Hvis det kan fastslås, at læsevanskeligheder skyldes ordblindhed, gives der adgang til vigtig hjælp og støtte. Selvom en ordblindetest ikke kan stå alene i diagnosticeringen, spiller den en vigtig rolle.

Ordblindetest fra tredje klassetrin

Jo før, der sættes ind med hjælp og støtte til ordblinde, desto bedre er mulighederne for en god skolegang og et godt arbejdsliv. En egentlig ordblindetest kan foretages på tredje klassetrin, men andre vurderings- og testtyper kan give indikationer på eventuel ordblindhed allerede fra 0. klasse.

Den nationale ordblindetest

Det mest udbredte testværktøj er den nationale ordblindetest. Testen er udviklet af undervisningsministeriet og tilbydes gratis til alle skoler og uddannelsesinstitutioner. Ordblindetesten er udviklet til at give en sikker og ensartet identifikation af ordblindhed.

Forskellige uddannelser og aldersgrupper

Den nationale ordblindetest er udviklet til at fungere på tværs af uddannelser og aldersgrupper. Den har været i anvendelse siden 2015 og har bl.a. medvirket til en mere konsekvent og mere ensartet udredning af ordblindhed på tværs af kommunegrænser og uddannelser.

Benyttes kun ved mistanke

Testen må ikke anvendes til screening, men alene på elever, hvor der i forvejen er mistanke om ordblindhed. Resultatet skal desuden fortolkes af en fagperson.

Testen kan benyttes fra slutningen af 3. klasse og helt op til de videregående uddannelser.

Andre test for afkodningsvanskeligheder

Ud over den nationale ordblindetest findes der en række andre testværktøjer. De benyttes i varierende omfang i forskellige kommuner.

Ordblinderisikotesten

Som navnet antyder, tester ordblinde-risikotesten ikke for ordblindhed, men for risikoen for at udvikle det. Konkret giver den et billede af, hvorvidt elever har vanskeligheder med lydprincippet.

Ordblinderisiko-testen kan anvendes fra 0. klasse.

DVO-testen

DVO-testen er udviklet af Dansk Videncenter for Ordblindhed og bruges ligesom Ordblinderisikotesten til tidlig opsporing af ordblindhed. I modsætning til de andre omtalte test kan DVO-testen fungere som screeningværktøj. Det betyder, at den i modsætning til den nationale ordblindetest kan og må benyttes af alle elever.

Flere kommuner, herunder Aarhus, Herning og Næstved har gjort DVO-testen obligatorisk på 2. klassetrin.

Elbros ordlister

Elbros ordlister er udviklet af læseforskeren Carsten Elbro. De består af sammenlignelige lister med rigtige ord og nonsensord. Læsning af nonsensord kræver en særlig grad af udnyttelse af skriftens såkaldte lydprincip, hvor man forbinder bogstaverne med deres lyde.

Listerne kan anvendes fra 2. klasse.

Øvrige

Udover de ovenfor nævnte findes forskellige forlagsproducerede test og evalueringsværktøjer, der kan give oplysninger om testpersonens læse- og stavefærdigheder.

Test skal suppleres af faglig vurdering

En ordblindetest skal gennemføres sammen med en fagperson med viden om læsning og læsevanskeligheder, for eksempel en læsevejleder. Den bør ikke stå alene, men skal indgå i en samlet helhedsvurdering.

For at kunne tilrettelægge en undervisning, der er tilpasset den ordblinde elevs færdigheder, er det nødvendigt at supplere ordblindetesten med andre test og iagttagelser.

Retskrav på ordblindetest

Forældre har én gang i skoleforløbet fra den 1. marts på 4. klassetrin krav på, at der foretages en ordblindetest af deres barn.

Adgang til hjælp og støtte

Når der konstateres ordblindhed via test og faglig vurdering, gives der ofte adgang til forskellige støttemuligheder. Vær dog opmærksom på, at en diagnose som ordblind ikke per automatik giver adgang til samtlige hjælpemidler.

Nedenfor følger nogle eksempler på hjælpemidler

Nota

Adgang til en stor mængde materialer både til undervisningsbrug og fritids-/ interesselæsning.

SPS

Specialpædagogisk støtte (SPS) bestående af forskellige elementer efter behov. Herunder bl.a. adgang til Nota.

Hjælpemiddelbasen

Oversigt over it-baserede redskaber til oplæsning, diktering mv.