Gå til hovedindhold
Viden

Læsevanskeligheder i Danmark

Her kan du finde estimater på antallet af ordblinde, synshandicappede og mennesker med andre læsevanskeligheder.
21. april 2016
Personer der læser på iPads

Læsevanskeligheder i Danmark

  • Nota estimerer, at cirka 7 % af den danske befolkning er ordblinde. Det svarer til godt 400.000 danskere.
  • Omkring 65.000 danskere har et alvorligt synshandicap.

I Danmark findes der ikke centrale registre over handicap. Det vil sige, at man ikke kender det præcise antal blinde, stærkt svagsynede eller ordblinde. Man ved heller ikke, hvor mange med andre læsevanskeligheder, der er i landet. Nota bruger derfor statistiske beregninger for at finde frem til, hvor udbredt henholdsvis ordblindhed og synshandicap er. Ser man på andre læsevanskeligheder er det straks sværere og mere komplekst at regne på.

Du kan altid se opdaterede tal på Notas medlemmer her:

Ordblindhed

Notas samlede medlemsantal er steget støt fra 2006 til 2016. Fra knap 18.000 (1/1-2009) til ca. 160.000 (1/1-2019), heraf knap 120.000 ordblinde.

Ordblinde 12-15-årige udgør per 1/1. 2019 knap 24.000 medlemmer, svarende til 15 procent af Notas samlede medlemstal. Stigningen i 12-15-årige medlemmer kan bl.a. tilskrives, at Nota får Materialebasen fra grundskolerne i 2013, Folkeskolereformen i 2014, indførelsen af Den Nationale Ordblindetest i 2015 og forældres retskrav på ordblindetest af børn i 2017. 

Bl.a. på denne baggrund formoder Nota, at andelen af ordblinde er højere end de 5%, som Socialstyrelsen (HTO) hidtil har anslået er ordblinde pr. årgang.

I en dansk undersøgelse opfattede 7% af voksne danskere sig selv som ordblinde (Carsten Elbro m.fl., 1991). Udenlandske undersøgelser vurderer, at 2 - 5 procent af befolkningen er ordblinde, alt efter hvor man sætter grænsen for ordblindhed. Går man ud fra gennemsnittet som er 3,5%, svarer det til at cirka 200.000 danskere er ordblinde. Dette tal er lavt sat sammenlignet med Notas aktuelle beregninger på de 12-15 årige. 

Du kan læse mere om ordblindhed samt om omfanget af ordblindhed i Danmark her:

Synshandicap

Socialstyrelsen peger på undersøgelser, som tyder på, at omkring 65.000 danskere har et alvorligt synshandicap. Synshandicap er i høj grad aldersbetinget, cirka 70% af Dansk Blindesamfunds medlemmer er over 70 år. Nota har cirka 14.300 medlemmer i gruppen (november 2017), det vil sige cirka 22% af det estimerede antal alvorligt synshandicappede. Langt de fleste af Notas medlemmer i gruppen er over 70 år.

Læs mere om synshandicap her:

Andre læsehandicap

Nota har cirka 8.000 medlemmer (november 2017), som hverken er ordblinde eller synshandicappede, men som af andre årsager har svært ved at læse almindelig trykt tekst.

Der er over 100 forskellige diagnoser, der er årsag til læsehandicap i denne gruppe. Vi ser dog en tendens til, at de typiske indmeldelsesgrunde er ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder), ASF (Autisme Spektrum Forstyrrelser), Cerebral Parese (spastisk lammelse), nedsat hørelse og hjerneskade.

Forskning viser, at ordblindhed og blandt andet ADHD optræder komorbidt, det vil sige at man har begge diagnoser på samme tid.

Du kan læse mere om komorbiditet her:

Danskernes læsefærdigheder

Mange danskere har betydelige læsevanskeligheder, dog uden at de har et handicap.

Danskernes færdigheder i læsning er sidst blevet undersøgt i to internationale undersøgelser - PISA 2015 og PIAAC 2013. Hvor PISA har fokus på 15-16 årige har PIACC fokus på 16-65 årige.

PIAAC 2013 viser, at cirka 16% af danskere over 15 år har læsekompetencer under det niveau, som er nødvendigt for at deltage i samfundslivet på lige fod med andre. Det svarer til cirka 770.000 mennesker (godt 580.000 på undersøgelsestidspunktet).

Man har fulgt unge fra PISA 2000 undersøgelsen i PIACC undersøgelsen for at kortlægge udviklingen af deres læsekompetencer efter grundskolen.

Du kan finde sammenfatninger af de tre undersøgelser her: