Gå til hovedindhold
Aktuelt

Ny undersøgelse om kommunale indsatser for ordblinde elever

Hvordan håndterer kommunerne ordblinde elever og hvad er særligt vigtige udviklingsområder?
22. juni 2020
Notas Logo: en kongekrone lavet af prikker og streger der symbolisrer braille samt teksten: Nota

Disse spørgsmål gennemgås i en ny undersøgelse foretaget af en gruppe forskere fra VIA Læring & Undervisning, Center for forskning & udvikling. Undersøgelsen er fremlagt på videnomlæsning.dk

I undersøgelsen er en læsekonsulent og en læsevejleder fra 12 danske kommuner interviewet, og der er indsamlet handleplaner fra de samme 12 kommuner.

På baggrund af de foretagede interviews kan man se, hvilke tilbud elever med dysleksi får i skoleregi, samt hvad de kommunale læsefaglige ressourcepersoner, læsevejledere og læsekonsulenter, peger på som væsentlige indsatsområder.

Kommunale tilbud målrettet elever med svær dysleksi skal samle elever på tværs af skolerne

Resultaterne i undersøgelsen peger blandt andet på, at kommunerne, så vidt det er muligt, prioriterer at have et kommunalt tilbud særligt målrettet elever med svær dysleksi.

Disse tilbud gør det samtidig muligt at samle elever med dysleksi på tværs af skolerne til intensive og målrettede forløb på såkaldte kompetencecentre.

Tilbuddene er dog meget varierende hvad angår antal pladser og forløbets længde, samt hvem og hvor mange af kommunens elever, der får dette tilbud.  

Samtidig er det kun godt halvdelen af de 12 kommuner, der i deres handleplaner har konkrete retningslinjer for udredning af og tiltag for elever med dysleksi.

Særligt vigtige indsatsområder

De læsefaglige ressourcepersoner peger på en række væsentlige indsatsområder, der kunne optimeres: Der savnes tid, ressourcer og klare rammer for ressourcepersonernes arbejde med de ordblinde elever.

Disse resultater fra undersøgelsen understøtter i høj grad, de resultater Nota kom frem til i undersøgelsen Ordblindeindsatser i Danmarks kommuner fra 2019.

Undersøgelsen så på den kommunale fordeling af Notas 12- 15 årige ordblinde medlemmer og undersøgte 8 kommuners ordblindeindsatser på grundskoleområdet.

Her var det også tid og ressourcer, der blev efterspurgt samt en styrket politisk opbakning i forhold til ordblindeindsatser.

Sammen med undersøgelsen oprettede Nota et interaktivt kort, der viser de forskellige kommuners medlemsfordeling af unge ordblinde medlemmer i alderen 12-15 år.

Ligesom Notas undersøgelse er VIA’s undersøgelse baseret på et lille udsnit af danske kommuner. Resultatet kan derfor ikke tolkes som et retvisende billede af ordblindeindsatsen i alle danske kommuner, men kan bruges som inspiration i den enkelte kommunes ordblindeindsats.